Oil rebound on Saudi airstrikes; Energy stocks boost TSX

Oil rebound on Saudi airstrikes; Energy stocks boost TSX